Schweizerische EidgenossenschaftSchweizerische KriminalpräventionA+ A-

Istorgias, che nagin na vuless passentar sez:

[A revair alura][Il date][Traplas per uffants]
[Ina fin cun consequenzas][In char regal][Il test d'intelligenza][Ina bella surpraisa][Il problem][Regurdientschas digitalas][Raits betg codadas]

Traplas per uffants

[Tut il comic en survista]

TIP: Proteger ils uffants

Sche ti vuls ta registrar en in chat, alura dovra sco «nickname» in num da fantasia che na fa naginas indicaziuns davart tia persuna. Dumonda en cas da dubis tes geniturs u ina persuna da confidenza. N'inditgescha mai tes dretg num, tia adressa, tia adressa da scola, tes numer da telefon u da natel en il chat u en e­mails.
Sche ti es vegnida mulestada u vegnì mulestà, discurra cun tes geniturs u cun autras persunas da confidenza. Ellas ed els pon giuditgar ils privels e ta pon gidar.

Ulteriuras infurmaziuns